Tjenester

Regnskapstjenester gir deg ajourførte regnskap og rapportering av økonomiske resultater. Vi tilbyr gjennomgang og tolkning av regnskapstall og sikrer at du er oppdatert med innberetninger til det offentlige. Vår leveranse av regnskapstjenester til din virksomhet sikrer at bedriften overholder offentlige frister og plikter innenfor avtalte områder og rammer.

Lønnstjenester og andre tjenester tilknyttet personalkostnader gir deg komplett oversikt over personalkostnader og lønn. Etter nærmere avtale med arbeidsgiver håndterer vi praktiske oppgaver som oppfølging av bl.a. lønnskjøringer, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, feriepenger, utbetaling av lønn, distribusjon av lønnsslipper og lønns- og trekkoppgaver, reiseregninger, AA meldinger NAV og øvrige NAV-saker.

Faktureringstjenester tilpasset den enkelte kundes behov. Vi kan utføre komplett faktureringsrutine, der vi foretar alt fra produksjon av faktura, pakking og utsending samt registrering av innbetalinger og utsending av purringer på utestående krav. Kunden kan også benytte online faktureringsløsninger mens vi utfører resten av jobben.

Betalings- og remitteringstjenester utføres og leveres for kunder i hele landet. Løsningene vil være individuelt tilpasset kundens behov. Vi kan levere automatiserte betalings- og remitteringstjenester der vi både bokfører regnskap og betaler i nettbank i samme arbeidsoperasjon.

Merverdiavgifts- og oppgjørstjenester med utstrakt faglig og praktisk kompetanse på oppgjør av merverdiavgift, innberetning av merverdiavgift og klage på oppgjør tilknyttet merverdiavgift.

Årsoppgjør og ligningspapirer utfylles og innleveres for alle typer selskapsformer. Vi tilbyr regnskapsavslutning med utarbeidelse av offisielt regnskap med noter, styrets årsberetning og generalforsamlingsprotokoll samt utarbeidelse av ligningspapirer. Vi gjør også elektronisk innsending til Brønnøysundregistrene og Skatteetaten.

Bedriftsrådgivning til nyetablerte selskap, etablerte selskap og selskap under styrt avvikling eller konkurs. Vi har høy kompetanse og lang praktisk erfaring spesielt i forbindelse med områdene beste selskapsform, styrerådgivning, rådgivning vedr. finansiering (refinansiering, rentebetingelser, rett finansieringsstruktur) og etablering av interne kontrollrutiner i bedriftene i forbindelse med avstemming og økonomirapportering.

Bedriftsetablering og rådgivning i forbindelse med formelle krav, forretningsplan, aksjonæravtaler, økonomiske analyser, budsjett, finansieringsbehov og offentlige krav.

Skatt og skatteplanlegging for bedrifter. Vi kan bistå med klage på ligningen.

© 2018 Presis Regnskap - Levert av ndw.no

Back to top